Diqat Savol.!!!

Д И К К А Т С А В О Л!!! Бир Шайх билан булаётган
муходарада аёллар унга : "Нима
учун эркак кишига турттагача
уйланиш мумкинку, аёл кишига
мумкин эмас?" - деган савол
беришди. Шайх анчагача уйланиб, жавобини кейинги муходара куни
айтишини айтиб, уйига кайтди.
Отасининг уйчан, хаёлий
нималарнидир уйлаётганини
курган Шайхнинг кизи:" Отажон
сизни уйлантираётган масала нима, менга билдиринг "- деди. Шунда
Шайх бугун унга берилган савол
хакида кизига гапириб берди, ва
унга каердан жавоб излашни хам
билмай колганлигини айтди. "
Биласанми, кизим уларга шундай жавоб беришим керакки, кайта
бошка бировга бундай савол
бермасинлар"- деди Шайх. Шунда
Шайхнинг доно кизи:" Азиз отажон
мен сизга бу саволга жавоб
топишга ёрдам бераман, бирок бир шартим бор. Топиб берган
жавобим у аёлларни кониктириб,
кунгиллари хотиржам
булганлигини курганингиздан
бошлаб, исмингизни мени номим
билан атай бошлайсиз"- дебди. Ота рози булибди.
Киз саволга шундай жавоб
айтибдики, хатто Шайхнинг узи
хам лол колибди.
Нима деб уйлайсиз, киз кандай
жавоб айтган булиши мумкин. Мухтарам толиби илмлар саволга
уйлаб, шошмасдан жавоб
беришингизни сураймиз. Тугри
жавобни хамма уз вариантларини
ёзиб булгандан кейин айтамиз,
ИНШААЛЛОХ. УЙЛАНГ ВА ТАФАККУР КИЛИНГ. ------------ Кечаги саволнинг жавоби: Вокеанинг эртаси куни Шайх
муходарага кизларини хам олиб
бордилар. Доно киз савол берган
аёлларни бир жойга йигиб, яна 4 та
эмизикли болалари бор аёлларни
хам чакирди ва уларнинг кулига 4 та пиёла бериб, " хар бирингиз
мана шу пиёлага уз кукрак
сутингиздан согиб беринг ", деб
илтимос килади. Аёллар уз
сутларидан согиб берадилар. Доно
киз сутларни хаммасини аралаштириб юборади. Ва
аёлларга "Энди уз сутларингизни
ажратиб олинг", деб сут солинган
идишни уртага куяди. Хамма
хайрон, кандай килиб 4 хил сутни
ажратиш мумкин.... Шунда доно киз, " 4 эркак билан яшаган аёлдан
тугилган фарзанднинг хам холи
шундай, у бу эркаклардан кайси
бирини фарзанди, кайси бирини
ота деб атайди.... мана шуларни
хисобга олган холда аёлларга 4 эркак билан бир вактда яшаш
мумкин эмас",- деди. Муходарага
йигилган аёллар жавобдан мамнун
булдилар, Шайх эса уша кундан
бошлаб уз кизларини исмини
узларига куня яъни лакаб килиб олдилар. Бу хамма учун таникли
булган АБУ ХАНИФА
дир.

Категория: SMS MANTIQIY / СМС МАНТИКИЙ 2018 | Просмотров: 98 | Добавил: Admin
«Betakror.Uz» telegram каналига қўшилинг ва энг сўнгги янгиликлардан хабардор бўлинг!

Поделиться

АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ